ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
788 สุดยอดนักเคมีโลก สุทัศน์ ยกส้าน มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
789 อารยธรรมสุดยอด สุทัศน์ ยกส้าน มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
790 สุดยอดนักชีววิทยา สุทัศน์ ยกส้าน มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
791 กำเนิดสปีชีส์ (THE ORIGIN OF SPECIES) นำชัย ชีววิวรรธน์ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
796 Langman's Medical Embryology T. W. Sadler 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
798 Biochemistry (Lippincott Illustrated Reviews Series) Denise R. Ferrier PhD 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
804 นิทานล้านบรรทัด ประภาส ชลศรานนท์ 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
809 The Fault in Our Stars John Green 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
826 Barnhill s Dermatopathology Challenge Garrett Desman 2016 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
827 Biopsy Interpretation of the Kidney and Adrenal Gland Satish Tickoo 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
828 Biopsy Interpretation of the Liver Michael Torbenson 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
837 Brain Cancer Andreana Rivera 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
919 พจนานุกรมปฐพีวิทยา คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมปฐพีวิทยา 2551 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
921 ปฐพีวิทยา นิยม บุญพิคำ 2543 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
922 การสำรวจดิน ศ.ดร.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
918 หญ้าอาหารสัตว์และหญ้าพื้นเมืองในประเทศไทย ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี 2548 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี
920 การปรับปรุงพันธุ์พืช ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ 2553 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี
338 The Last Fantasy : The Origin เล่ม 1-6 แสงจันทร์ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
878 ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 1-2 เหวย์ ซิ่วอิง 2559 มีให้บริการแล้วที่หอสมุดกลาง
842 The Second Sex Simone de Beauvior มีให้บริการที่ห้องสมุด...
542 Biopsy Interpretation of the Breast Stuart J Schnitt 2012 มีให้บริการปี 2009
800 Parkour Strength Training: Overcome Obstacles for Fun and Fitness Ryan Ford & Ben Musholt 2016 รอพิจารณา
890 Salivary Gland Neoplasms P.J. Bradley 2016 ส่งให้ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพิจารณา
825 Dermatopathology Primer of Inflammatory Diseases Steven R. Feldman 2013 ส่งให้ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ พิจารณา
940 Libretti of Mozart's Completed Operas, Vol. 2 Nico Castel 1998 ส่งให้ห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์พิจารณา
778 ก่อร่าง สร้างกาย จิรายุ ตันตระกูล 2015 ส่งห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์พิจาณา
779 ฉลาดทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเงิน หมอนัท คลินิกกองทุน 2015 ส่งห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์พิจาณา
782 Esuss fables จ่าพิชิต ขจัดพาลชน 2015 ส่งห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์พิจาณา
783 MICROBIOTA ธิดากานต์ ริจิพัฒนกุล 2015 ส่งห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์พิจาณา
775 Determining the Economic Value of Water Concepts and Methods Robert A. Young 2005 ส่งห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์พิจารณา