ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
183 Integrated Chinese 2. 1. Level 2, Part 1/ 2. Level 2, Part 2 2010 CHK SHELVES
12 The Journal of orthopaedic and sports physical therapy. - 2013 e-Journals
283 Surgical Pathology Clinics (online journal), volume 1-6 (4 issues/volume) - 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
284 Clinics in Laboratory Medicine (online journal), volume 22-33 (4 issues/volume) - 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
285 Primary Care: Clinics in Office Practice (online journal), volume 31-40 (4 issues/volume) - 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
1024 Transnational Capital and Class Fractions: The Amsterdam School Perspective Reconsidered Bob Jessop and Henk Overbeek 2018 Download Fulltext
1051 Critical Appraisal from Papers to Patient: A Practical Guide Duncan Bootland 2017 ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการจัดซื้อ
1050 Antibodies: A Laboratory Manual, Second edition Edward A. Greenfield 2014 โปรดติดต่อด้วยตนเองที่ห้องสมุดโรงพยาบาลรามาธิบดี
1046 Intrapreneuring in Action: A Handbook for Business Innovation Gifford Pinchot and Ron Pellman Download Fulltext
1042 Digital Image Processing Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods 2017 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ดำเนินการจัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างรอตัวเล่ม
1047 Handbook of Research on Intrapreneurship and Organizational Sustainability in Smes Rafael Perez-Uribe and Carlos Salcedo-Perez and David Ocampo-Guzman หอสมุดฯ จัดซื้อ มีบริการแล้วที่ห้องสมุด
1025 Operative Techniques in Gynecologic Surgery Tommaso Falcone 1st ed โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
1039 แสนพยศ เล่ม 4 Xi Zi Qing เขียน 2559 ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
1040 แสนพยศ เล่ม 5 Xi Zi Qing เขียน 2559 ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
199 ยกชุด : การ์ตูนความรู้ WHY ซีรีย์ ชุด1 มี 10 เล่ม ....................... 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
198 ยกชุด : Why? ซีรี่ย์ 2 ชุด12 เล่ม ............................ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
335 Grammar Workbooks: 1.Basic Chinese // 2.Intermediate Chinese // 3.Basic Japanese // 4.Intermediate Japanese 1,2 Yip Po-Ching et al. // 3,4 Shoko Hamano et al. 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
361 Life of the Past Series : 1.The Complete Dinosaur, 2.Earth Before the Dinosaurs 1. Thomas R. Holtz, 2. Sebastien Steyer 2012 CHK SHELVES V.1-2
258 Fundamentals of Biomedical Science Series 1.Andrew Blann/ 2.Nessar Ahmed/ 3.Behdad Shambayati/ 4.Michael Ford/ 5.Angela Hall/ 6.Hedley Glencross 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
511 Close-Up Book Set; 1.The Human Body, 2.Cosmos, 3.The Natural World 1.John Clancy, 2.3.Giles Sparrow 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
477 Diagnostic Pathology Series: 1.Familial Cancer Syndromes 2.Transplant Pathology 1.Vania Nose, et al. 2. Anthony Chang 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
904 Postgraduate Hematology A VICTOR HOFFBRAND et al 2016 Download Fulltext
1019 Hoffbrand's Essential Haematology A. Victor Hoffbrand and Paul A. H. Moss 2015 มีบริการแล้วที่ห้องสมุด
213 Einstein Gravity in a Nutshell A. Zee 2013 CHK SHELVES
545 Diagnostic Pathology : Spleen Aaron Auerbach 2014 CHK SHELVES
677 Spleen Aaron Auerbach 2013 CHK SHELVES
205 The Men's Health Big Book: Getting Abs Adam Bornstein 2012 CHK SHELVES
1018 This is Going to Hurt: Secret Diaries of a Junior Doctor Adam Kay 2017 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
864 Oxford Textbook of Vertigo and Imbalance Adolfo Bronstein 2013 CHK SHELVES
530 Cytohistology of Focal Liver Lesions Aileen Wee 2014 CHK SHELVES