ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
1140 ATOMIC HABITS เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น JAMES CLEAR 2563 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1139 Beating about the Bush: An Agatha Raisin Mystery M.C. Beaton 2020 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1138 Agatha Raisin and the Dead Ringer M.C. Beaton 2019 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1137 Agatha Raisin and the Witches' Tree M.C. Beaton 2018 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1136 Agatha Raisin: Pushing Up Daisies M.C. Beaton 2017 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1135 Dishing the Dirt: An Agatha Raisin Mystery M.C. Beaton 2016 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1134 The Blood of an Englishman: An Agatha Raisin mystery M.C. Beaton 2015 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1133 Hiss and Hers: An Agatha Raisin mystery M.C. Beaton 2017 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1132 Agatha Raisin: Hot to Trot M.C. Beaton 2020 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1131 คิด, เร็วและช้า : Thinking, Fast and Slow Daniel Kahneman ผู้แปล จารุจรรย์ คงมีสุข 2563 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1130 Narrative Theory: Core Concepts and Critical Debates David Herman, James Phelan, Peter J. Rabinowitz, Brian Richardson, Robyn R. Warhol 2012 ส่งต่อห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1129 Physics of the Human Body Herman, Irving P. February 16, 2007 Download Fulltext
1128 A Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics George Shoobridge Carr 1886 (1st Edition) Disapproved for purchasing
1127 สามัญสำนึก = Common Sense Thomas Paine 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1126 ดีไม่ดีอยู่ที่เรามอง วันนี้เจอนั่น 2020 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1125 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1124 Cases in Medical Microbiology & Parasitology พนชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ และคณะ 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1123 Cases in Medical Microbiology & Parasitology ภาควิชาจุลชีววิทยาและภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1122 Case-based atlas of medical microbes Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 2019 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อแทนห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
1121 พลังแห่ง "เมื่อไหร่" : The Power of When Michael Breus 2563 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1120 Cognitive Behavior Therapy for Adolescents with Eating Disorders Riccardo Dalle Grave 2020 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1119 Academia Next: The Futures of Higher Education Bryan Alexander 2020 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1118 Learning Innovation and the Future of Higher Education Joshua Kim & Edward Maloney 2020 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1117 Mechanisms of Clinical Signs 3rd Edition Mark Dennis, William Bowen, Lucy Cho 2019 ส่งต่อห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1116 EP15-A3: User Verification Of Precision And Estimation Of Bias; Approved Guideline - Third Edition Clinical Laboratory Standards Institute 2014 ส่งต่อห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1115 ตำราศัลยศาสตร์น่ารู้ สุขไชย สาทถาพร 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1114 Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders Christopher G. Fairburn 2008 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1113 The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic Stewart Shapiro 14 Jun 2007 Download Fulltext
1112 วิถีบันทึกแบบบูโจ ไรเดอร์ แคร์รอลล์ 2020 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1111 The Bullet Journal Method : วิถีบันทึกแบบบูโจ ผู้เขียน Ryder Carroll (ไรเดอร์ แคร์รอลล์) ผู้แปล นรา สุภัคโรจน์ 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด