ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
990 ภาษารัก: เคล็ดลับสู่ความรักที่ยืนยาว Gary Chapman 2014 ห้องสมุดสถาบันแห่ง่ชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
989 Fractures of the Facial Skeleton Michael Perry 2015 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
988 Dental Emergencies st 1 Mark Greenwood 2012 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
987 Clinical Maxillary Sinus Elevation Surgery Daniel W. K. Kao 2014 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
986 Cleft Lip and Palate Management: A Comprehensive Atlas George K. B. Sandor 2016 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
985 Atlas of Temporomandibular Joint Surgery Peter D. Quinn 2015 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
984 Antibiotics and Antiseptics in Periodontal Therapy Alexandrina L Dumitrescu 2011 รอตรวจสอบการ Download Fulltext เนื่องจากกำลังปรับปรุงข้อมูล
983 Ferraro's Fundamentals of Maxillofacial Surgery Peter J. Taub 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
982 Head, Neck, and Orofacial Infections: A Multidisciplinary Approach James R. Hupp 2015 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
981 Horizontal Alveolar Ridge Augmentation in Implant Dentistry: A Surgical Manual Len Tolstunov 2015 Download Fulltext
980 Local and Regional Flaps in Head & Neck Reconstruction: A Practical Approach Rui Fernandes 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
979 McCracken's Removable Partial Prosthodontics Alan B. Carr 2015 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
978 Medical Emergencies in the Dental Office Stanley F. Malamed 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
977 Oral and Maxillofacial Surgery Review: A Study Guide Din Lam 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
976 Oral Sedation for Dental Procedures in Children Stephen Wilson 2015 Download Fulltext
975 Pathology of the Maxillofacial Bones: A Guide to Diagnosis Pieter Slootweg 2015 Download Fulltext
974 Quintessentials Series: Minor Oral Surgery in Dental Practice John G. Meechan 2014 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
973 Reconstructive Oral and Maxillofacial Surgery Carlos Navarro Vila 2015 Download Fulltext
972 Salivary Gland Pathology: Diagnosis and Management Eric Carlson 2016 Download Fulltext
971 Sinus Floor Elevation: Avoiding Pitfalls Using Cone-beam CT Yasuhiro Nosaka 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
970 The Dentist's Quick Guide to Medical Conditions Mea A. Weinberg 2015 Download Fulltext
969 The Oral-Systemic Health Connection: A Guide to Patient Care Michael Glick 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
968 What's in Your Mouth?: Your Guide to a Lifelong Smile Douglas A. Terry 2014 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
967 Geriatric Dentistry: Caring for Our Aging Population Paula K. Friedman 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
966 Textbook of Geriatric Dentistry, 3ed Poul Holm-Pedersen 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
965 The ADA Practical Guide to Substance Use Disorders and Safe Prescribing Michael O Neil 2015 Download Fulltext
964 The ADA Practical Guide to Patients with Medical Conditions Lauren L. Patton 2016 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
963 Greek Mathematical Thought and the Origin of Algebra Jacob Klein 1968 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
962 Medical Physiology: Principles for Clinical Medicine Rodney A. Rhoades and David R. Bell 2018 CHK SHELVES
961 One of us is lying MCMANUS, KAREN 2017 หอสมุดศฺิริราชพิจารณาแล้ว ดำเนินการจัดซื้อ