ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
870 Endocrine Pathology Peter M. Sadow 2015 CHK SHELVES
869 Pearls and Pitfalls in Neoplastic Dermatopathology Ophelia E. Dadzie 2016 CHK SHELVES
868 Atlas of Anatomy, 3rd ed Anne M Gilroy 2016 CHK SHELVES
867 Oral, Nasal and Pharyngeal Complaints: A Practical Guide Geoffrey Quail 2011 CHK SHELVES
866 Melanocytic Tumors of the Skin David E. Elder 2010 CHK SHELVES
865 Dermatology DDX Deck Thomas P. Habif 2012 CHK SHELVES
864 Oxford Textbook of Vertigo and Imbalance Adolfo Bronstein 2013 CHK SHELVES
863 Tumors of the Cervix, Vagina, and Vulva Robert J. Kurman 2010 CHK SHELVES
862 Joint Mobilization/Manipulation: Extremity and Spinal Techniques, 3e Susan L. Edmond 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะกายภาพบำบัดพิจารณา
861 Introduction to chemicals from biomass James H Clark 2015 Download Fulltext
860 Hematology and Transfusion Medicine Board Review Made Simple Tony N. Talebi 2012 CHK SHELVES
859 Deskbound : Standing Up to a Sitting World Kelly Starrett 2016 CHK SHELVES
858 Placental Histopathological Manifestations and their Relevance to Foetal and Maternal Outcomes Asoka Dissanayake 2013 CHK SHELVES
857 Current Concepts in Gynecologic Pathology Robert Soslow 2011 CHK SHELVES
856 Understanding Bestiality and Zoophilia - Soft Cover Hani Miletski 2002 ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
855 Vision and the Visual System Peter H. Schiller 2015 CHK SHELVES
854 Non-Neoplastic Pulmonary Pathology Sanjay Mukhopadhyay 2016 CHK SHELVES
853 Hematopathology George Fedoriw 2016 CHK SHELVES
852 WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissue The International Agency for Research on Cancer 2008 CHK SHELVES
851 Primary Care Medicine: Office Evaluation and Management of the Adult Patient Allan H. Goroll 2014 CHK SHELVES
850 Opera De Cribro John Friedlander, Henryk Iwaniec 2010 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ และมีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
849 Pathology Informatics Anil V. Parwani 2015 CHK SHELVES
848 Tumors of the Heart and Great Vessels Allen Burke 2015 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
847 Readings in Chinese Culture Series (5 volumes) Qun Ao 2014 นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณา
846 Carry On Rainbow Rowell 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
845 Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe Benjamin Alire Sáenz 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
844 Beyond Good and Evil Friedrich Nietzsche 2014 ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
843 The Will To Power Friedrich Nietzsche 2014 ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
842 The Second Sex Simone de Beauvior 2014 มีให้บริการที่ห้องสมุด...
841 ITALIAN GRAMMAR PRACTICE Remo Nannetti 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก