ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
930 Nonneoplastic Dermatopathology Brian J Hall 2016 CHK SHELVES
933 Organizational Behaviour Daniel King and Scott Lawley 2016 CHK SHELVES
936 Lewin's GENES XII Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein,Stephen T. Kilpatrick 2017 CHK SHELVES
942 It’s Not What You Sign, It’s How You Sign It: Politeness in American Sign Language Jack Hoza 2007 CHK SHELVES
943 Maitland's Clinical Companion : An Essential Guide for Students Maitland, G.D. (Geoffrey Douglas) 2010 CHK SHELVES
944 Chemistry³: Introducing inorganic, organic and physical chemistry Andrew Burrows, et al. 2017 CHK SHELVES
962 Medical Physiology: Principles for Clinical Medicine Rodney A. Rhoades and David R. Bell 2018 CHK SHELVES
319 การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ :มุมมองในทัศนะทางรัฐศาสตร์ การเมืองและรัฐประศาสนศาสตร์ และกรณีศึกษาของไทย จุมพล หนิมพานิช 2011 CHE SHELVES