ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
1092 新HSK 速成强化教程 中级 北京语言大学 2014 ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1093 คู่มือเตรียมสอบ HSK speaking test (HSKK) 北京语言大学 ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1027 บันทึกคุณหญิงไอรีณ 1, 2 โสรยา 2555 ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
1015 The Routledge Handbook of Systemic Functional Linguistics Edited by Tom Bartlett and Gerard O'Grady 2017 ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดซื้อ
778 ก่อร่าง สร้างกาย จิรายุ ตันตระกูล 2015 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์พิจาณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
779 ฉลาดทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเงิน หมอนัท คลินิกกองทุน 2015 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์พิจาณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
783 MICROBIOTA ธิดากานต์ ริจิพัฒนกุล 2015 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์พิจาณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
931 The Book of Cells Richard Mac DeMay 2016 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดซื้อ และมีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
955 The Successful Match 2017 : Rules for Success in the Residency Match Rajani Katta 1905 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดซื้อ
890 Salivary Gland Neoplasms P.J. Bradley 2016 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
1021 Introduction to Bioinformatics Arthur Lesk 2014 ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1034 18 เคล็ดลับเปลี่ยนการบริการในโรงพยาบาลให้ WOW!! (PDF) ขวัญใจ วงศ์ช่วย ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
1029 กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม นาธาน เฟอร์,เจฟฟ์ ไดเออร์ 2561 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1030 การจัดการนวัตกรรม : Innovation Management ดร. นพดล เหลืองภิรมย์ 2557 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1033 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ 2552 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1038 Big Data in Medical Image Processing R. Suganya, S. Rajaram, A. Sheik Abdullah January 2018 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1042 Digital Image Processing Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods 2017 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1109 The Non-Diet Approach Guidebook for Dietitians: A How-To Guide for Applying the Non-Diet Approach to Individual Dietetic Counselling Fiona Willer 2013 หนังสือไม่มีจำหน่ายแล้ว
237 The Rough Guide to Men's Health Lloyd Bradley 2012 สำนักพิมพ์แจ้ง Out of stock
180 Comprehensive Colour Atlas of Diagnostic and Predictive Histopathology Shahid Pervez 2011 สำนักพิมพ์แจ้ง out of stock
662 The Mathematics of Linkages Origami and Polyhedra Joseph O'Rourke 2011 สำนักพิมพ์แจ้ง out of stock
670 AFTER SHOCK วิกฤติการเงินสะท้านโลก ศุภวุฒิ สายเชื้อ 2010 สำนักพิมพ์แจ้ง out of stock
687 Understanding the Breast in Health and Disease Peter B. Dean, Tibor Tot 2012 สำนักพิมพ์แจ้ง out of stock
694 The Empress of China Pan Pu 2015 สำนักพิมพ์แจ้ง out of stock
588 Tumors of the Salivary Glands Gary L. Ellis 2008 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
651 Practical Atlas of Pseudomalignancy Salam Z. Al-Sam 1998 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
672 Pathology of Infectious Diseases (2Vol/Set) Daniel H Connor 1997 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
848 Tumors of the Heart and Great Vessels Allen Burke 2015 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
376 Campbell's Physiology Notes John Campbell 2009 สนพ.แจ้งหนังสือ out of stock
667 Narcotic Plants William A. Emboden 2015 ส่งห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา