ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
687 Understanding the Breast in Health and Disease Peter B. Dean, Tibor Tot 2012 สำนักพิมพ์แจ้ง out of stock
694 The Empress of China Pan Pu 2015 สำนักพิมพ์แจ้ง out of stock
588 Tumors of the Salivary Glands Gary L. Ellis 2008 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
651 Practical Atlas of Pseudomalignancy Salam Z. Al-Sam 1998 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
672 Pathology of Infectious Diseases (2Vol/Set) Daniel H Connor 1997 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
848 Tumors of the Heart and Great Vessels Allen Burke 2015 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
376 Campbell's Physiology Notes John Campbell 2009 สนพ.แจ้งหนังสือ out of stock
667 Narcotic Plants William A. Emboden 2015 ส่งห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา
202 ได้เวลาเที่ยวไต้หวัน อดิศักดิ์ จันทร์ดวง 2013 ส่งห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถีพิจารณา
1089 CelloMind - Intonation and Technique Hans Jorgen Jensen 2018 ส่งต่อห้องสมุดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์พิจารณาการจัดซื้อ
1130 Narrative Theory: Core Concepts and Critical Debates David Herman, James Phelan, Peter J. Rabinowitz, Brian Richardson, Robyn R. Warhol 2012 ส่งต่อห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1116 EP15-A3: User Verification Of Precision And Estimation Of Bias; Approved Guideline - Third Edition Clinical Laboratory Standards Institute 2014 ส่งต่อห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1123 Cases in Medical Microbiology & Parasitology ภาควิชาจุลชีววิทยาและภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2563 ส่งต่อห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1124 Cases in Medical Microbiology & Parasitology พนชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ และคณะ 2563 ส่งต่อห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1117 Mechanisms of Clinical Signs 3rd Edition Mark Dennis, William Bowen, Lucy Cho 2019 ส่งต่อห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1059 Parents And The Dynamics Of Child Rearing George W Holden 2019 ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลฯ ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
984 Antibiotics and Antiseptics in Periodontal Therapy Alexandrina L Dumitrescu 2011 รอตรวจสอบการ Download Fulltext เนื่องจากกำลังปรับปรุงข้อมูล
1019 Hoffbrand's Essential Haematology A. Victor Hoffbrand and Paul A. H. Moss 2015 มีบริการแล้วที่ห้องสมุด
542 Biopsy Interpretation of the Breast Stuart J Schnitt 2012 มีให้บริการปี 2009
842 The Second Sex Simone de Beauvior 2014 มีให้บริการที่ห้องสมุด...
878 ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 1-2 เหวย์ ซิ่วอิง 2559 มีให้บริการแล้วที่หอสมุดกลาง
338 The Last Fantasy : The Origin เล่ม 1-6 แสงจันทร์ 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
918 หญ้าอาหารสัตว์และหญ้าพื้นเมืองในประเทศไทย ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี 2006 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี
920 การปรับปรุงพันธุ์พืช ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ 2010 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี
919 พจนานุกรมปฐพีวิทยา คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมปฐพีวิทยา 2008 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
921 ปฐพีวิทยา นิยม บุญพิคำ 2003 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
922 การสำรวจดิน ศ.ดร.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2006 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1 McKee's Pathology of the Skin (2 volume set) J. Eduardo Calonje 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
4 THE TOP JOB SECRET อาชีพเงินล้าน ที่คนไทยยังไม่รู้จัก พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
7 ความลับของจิ๋นซีฮ่องเต้ หลี่ไคหยวน 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...