ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
1053 Perfect English Grammar ศุภสิทธิ์ ลิ้มเจริญ / วศินีทิพย์ เรนวาลี มปป หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1070 Guidebook to Better Medical Writing Revised Edition Robert L. Iles Revised edition (December 2003) คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1076 compliant mechanisms Larry L.Howell July 25, 2001 Disapproved for purchasing
1038 Big Data in Medical Image Processing R. Suganya, S. Rajaram, A. Sheik Abdullah January 2018 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1044 Buck's 2019 ICD-10-CM Physician Edition Elsevier Copyright: 2019 ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
1081 Research Methods in Applied Settings: An Integrated Approach to Design and Analysis, Third Edition 3rd Edition by Jeffrey A. Gliner (Author), George A. Morgan (Author), Nancy L. Leech (Author) August 10, 2016 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1169 Marketing 5.0 : Technology for Humanity Philip Kotler , Hermawan Kartajaya , Iwan Setiawan 30 Mar 2021 ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการจัดซื้อ
1087 คนเป็นผู้นำ เขาคิดกันแบบไหน? The Mindset of Success Jo Owen (โจ โอเวน) ดร. พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์ (แปล) 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1095 เลือดชั่ว: เรื่องลับและคำลวงเบื้องหลังบริษัทดาวรุ่งแห่งซิลิคอนแวลลีย์ John Carreyrou 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1097 หลากเรื่องในชีวิตของชายที่รักหนังสือ แกเบรียล เซวิน 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1104 พูดด้วยภาพ 2 'เทคนิคทำสไลด์ง่ายๆ ใน 2 ขั้นตอน’ พญ. สุธาพร ล้ำเลิศกุล 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1111 The Bullet Journal Method : วิถีบันทึกแบบบูโจ ผู้เขียน Ryder Carroll (ไรเดอร์ แคร์รอลล์) ผู้แปล นรา สุภัคโรจน์ 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1115 ตำราศัลยศาสตร์น่ารู้ สุขไชย สาทถาพร 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1121 พลังแห่ง "เมื่อไหร่" : The Power of When Michael Breus 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1123 Cases in Medical Microbiology & Parasitology ภาควิชาจุลชีววิทยาและภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1124 Cases in Medical Microbiology & Parasitology พนชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ และคณะ 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1127 สามัญสำนึก = Common Sense Thomas Paine 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1131 คิด, เร็วและช้า : Thinking, Fast and Slow Daniel Kahneman ผู้แปล จารุจรรย์ คงมีสุข 2563 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1140 ATOMIC HABITS เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น JAMES CLEAR 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1143 มนุษย์ 6 ตุลา มนุษย์กรุงเทพฯ 2563 ไม่มีจำหน่ายแล้ว
1155 Inpatient Medical Consultation:การรับปรึกษาผู้ป่วยในทางอายุรศาสตร์ ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล 2563 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1156 Siriraj Clinical Policy:นโยบายทางคลินิก พูลชัย จรัสเจริญวิทยา 2563 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1157 Practical Gastroenterology & Hepatology มณฑิรา มณีรัตนะพร 2563 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1162 นางโจร Priest (พีต้า) 2563 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1084 คิมจียอง เกิดปี 82 โชนัมจู 2562 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1125 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1150 การรักษาต่อเนื่องทางอายุรศาสตร์ Longitudinal care in internal medicine วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย 2562 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1151 Approach to Common Problems in Medicine กำพล สุวรรณพิมลกุล 2562 ไม่มีจำหน่ายแล้ว
1152 Case-Based Medical Pharmacology:กรณีศึกษาเภสัชวิทยาทางการแพทย์ มฑิรุทธ มุ่งถิ่น 2562 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1154 Essentials in Hemodialysis อาคม นงนุช 2562 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด