แนะนำเสนอซื้อหนังสือ (Book Recommendation)

ขั้นตอนการเสนอซื้อหนังสือ:

 1. ตรวจสอบชื่อหนังสือจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมของห้องสมุดว่ามีในฐานข้อมูลหรือไม่
  Please check the library catalog first ตรวจสอบชื่อหนังสือ…
 2. กรอกรายละเอียดของหนังสือและรายละเอียดของผู้แนะนำเสนอซื้อ
  Please complete the form below แบบฟอร์มแนะนำสั่งซื้อหนังสือ (Form)
 3. หอสมุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอซื้อหนังสือเฉพาะอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร
  ของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้นและขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการเสนอซื้อในกรณี
  ที่รายละเอียดของผู้เสนอซื้อและรายละเอียดของหนังสือไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน
  The Library Reserves the right to instructor, students and staffs of Mahidol University only.
 4. ติดตามผลการเสนอซื้อหนังสือ
  Pursueing the result of book recommended. ผลการเสนอซื้อ(Result)