ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
1129 Physics of the Human Body Herman, Irving P. February 16, 2007
1128 A Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics George Shoobridge Carr 1886 (1st Edition)
1127 สามัญสำนึก = Common Sense Thomas Paine 2563 รอการจัดซื้อปีงบประมาณ 2564
1126 ดีไม่ดีอยู่ที่เรามอง วันนี้เจอนั่น 2020 หอสมุดฯ รอการจัดซื้อปีงบประมาณ 2564 แทนห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
1125 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1124 Cases in Medical Microbiology & Parasitology พนชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ และคณะ 2563 ส่งต่อห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1123 Cases in Medical Microbiology & Parasitology ภาควิชาจุลชีววิทยาและภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2563 ส่งต่อห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1122 Case-based atlas of medical microbes Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 2019 หอสมุดฯ รอการจัดซื้อปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อแทนห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
1121 พลังแห่ง "เมื่อไหร่" : The Power of When Michael Breus 2563 รอการจัดซื้อปีงบประมาณ 2564
1120 Cognitive Behavior Therapy for Adolescents with Eating Disorders Riccardo Dalle Grave 2020 รอการจัดซื้อปีงบประมาณ 2564
1119 Academia Next: The Futures of Higher Education Bryan Alexander 2020 รอการจัดซื้อปีงบประมาณ 2564
1118 Learning Innovation and the Future of Higher Education Joshua Kim & Edward Maloney 2020 รอการจัดซื้อปีงบประมาณ 2564
1117 Mechanisms of Clinical Signs 3rd Edition Mark Dennis, William Bowen, Lucy Cho 2019 ส่งต่อห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1116 EP15-A3: User Verification Of Precision And Estimation Of Bias; Approved Guideline - Third Edition Clinical Laboratory Standards Institute 2014 ส่งต่อห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1115 ตำราศัลยศาสตร์น่ารู้ สุขไชย สาทถาพร 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์/เตรียมตัวเล่ม
1114 Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders Christopher G. Fairburn 2008 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1113 The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic Stewart Shapiro 14 Jun 2007 Download Fulltext
1112 วิถีบันทึกแบบบูโจ ไรเดอร์ แคร์รอลล์ 2020 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1111 The Bullet Journal Method : วิถีบันทึกแบบบูโจ ผู้เขียน Ryder Carroll (ไรเดอร์ แคร์รอลล์) ผู้แปล นรา สุภัคโรจน์ 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1110 Anti-Diet: Reclaim Your Time, Money, Well-Being, and Happiness Through Intuitive Eating Christy Harrison 2019 ห้องสมุดสถาบันโภชนาการจัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1109 The Non-Diet Approach Guidebook for Dietitians: A How-To Guide for Applying the Non-Diet Approach to Individual Dietetic Counselling Fiona Willer 2013 หนังสือไม่มีจำหน่ายแล้ว
1108 Sick Enough : A Guide to the Medical Complications of Eating Disorders Gaudiani, Jennifer L., M.D. 2018/09 ห้องสมุดสถาบันโภชนาการจัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1107 The Intuitive Eating Workbook : 10 Principles for Nourishing a Healthy Relationship with Food Tribole, Evelyn / Resch, Elyse / Tylka, Tracy, Ph.D. (FRW) 2017/04 ห้องสมุดสถาบันโภชนการจัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1106 ฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข = Elementary physics for medical and health science ดร. วิทูร ชื่นวชิรศิริ และ ผศ. ดร. วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ 2550 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1105 Does Religion Make a Difference? Andreas Heuser, Jens Koehrsen 2020 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1104 พูดด้วยภาพ 2 'เทคนิคทำสไลด์ง่ายๆ ใน 2 ขั้นตอน’ พญ. สุธาพร ล้ำเลิศกุล 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1103 12 กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต : 12 Rules For Life Jordan B. Peterson (จอร์แดน บี ปีเตอร์สัน) 2020 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1102 ไดโกะ สุดยอดนักจัดระเบียบ เสกชีวิตใหม่ให้คุณ Mentalist DaiGo (ไดโกะ) 2019 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1101 Excipient Applications in Formulation Design and Drug Delivery Ajit S Narang and Sai H S. Boddu 2015 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
1100 Essentials of Pharmaceutical Analysis Akash, Muhammad Sajid Hamid, Rehman, Kanwal 2020 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด