แบบฟอร์มแนะนำสั่งซื้อหนังสือปี (Form)

Admin
ชื่อหนังสือ (Book Title) :
ชื่อผู้แต่ง (Author) :
ISBN :
สำนักพิมพ์ (Publishing) :
ปีพิมพ์ (Year of Publieation) :
ราคา (Price) / เล่ม (Vol.) / ชุด (Series) :
ประเภท (Book Type) :
General Book
Textbooks
เหตุผลในการเลือก (Necessity) :
เสนอซื้อเข้าห้องสมุด (Place for the books) :
ชื่อผู้เสนอ (Suggestion Name) :
E-Mail Address :
สถานะผู้เสนอ(User Status) :
Instructor
Student
Staff
ภาควิชา (Depts.)/คณะ (Fac.) / สถาบัน (Ins.) / วิทยาลัย (College) :
Intraphone :
วันที่เสนอ(Create Date) :The answer is


Back to List