แบบฟอร์มแนะนำเสนอซื้อหนังสือ (Form)

Admin
ชื่อหนังสือ (Book Title) :
ชื่อผู้แต่ง (Author) :
ISBN :
สำนักพิมพ์ (Publisher) :
ปีพิมพ์ (Year of Publication) :
ราคา (Price) / เล่ม (Volume) / ชุด (Series) :
ประเภทหนังสือ (Book Type) :
หนังสือทั่วไป (General Book)
ตำราเรียน / หนังสือวิชาการ (Textbook)
เหตุผลในการเลือก (Necessity) :
เสนอซื้อเข้าห้องสมุด (Place for the books) :

* Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Siriraj Medical Library : Please contact at the library

* Library Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital : Please contact at the library

ชื่อผู้เสนอ (Suggestion Name) :
E-Mail Address :
สถานะผู้เสนอ(User Status) :
อาจารย์ (Instructor)
นักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Student)
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (Graduate Student)
บุคลากร (Staff)
ภาควิชา (Depts.)/คณะ (Fac.) / สถาบัน (Ins.) / วิทยาลัย (College) :
Intraphone :
วันที่เสนอ(Create Date) :The answer is


Back to List