ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
1021 Introduction to Bioinformatics Arthur Lesk 2014 ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์กำลังดำเนินการจัดซื้อ
1022 Williams Obstetrics, 25th Edition F. Gary Cunningham (Author) 2018 ส่งต่อหอสมุดศิริราชเพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1023 Food and Public Health: A Practical Introduction Allison Karpyn 2018 ส่งต่อสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1024 Transnational Capital and Class Fractions: The Amsterdam School Perspective Reconsidered Bob Jessop and Henk Overbeek 2018 Download Fulltext
1025 Operative Techniques in Gynecologic Surgery Tommaso Falcone 1st ed โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
1026 Naked Statistics : Stripping the Dread from the Data Charles Whelan 2557 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1027 บันทึกคุณหญิงไอรีณ 1, 2 โสรยา 2555 ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
1028 ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย โรเบิร์ต ไอ.ซัตตัน หอสมุดฯ จัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์/เตรียมตัวเล่ม
1029 กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม นาธาน เฟอร์,เจฟฟ์ ไดเออร์ 2018 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ พิจารณาแล้ว กำลังดำเนินการจัดซื้อ
1030 การจัดการนวัตกรรม : Innovation Management ดร. นพดล เหลืองภิรมย์ 2012 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ พิจารณาแล้ว กำลังดำเนินการจัดซื้อ
1031 Big Data Series I : Introduction to a Big Data Project ปฐมบทในการทำโปรเจคบิ๊กดาต้า ดร. อสมา กุลวานิชไชยนันท์ 2018 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1032 สิ่งประดิษฐ์พลิกโฉมโลก: นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อนาคต ดร. ปริญญ์ ปราชญานุพร,วาวไพลิน ช่อวิเชียร,นิลุบล พรพิทักษ์พันธุ์ 2010 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1033 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (PDF) รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ 2552 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
1034 18 เคล็ดลับเปลี่ยนการบริการในโรงพยาบาลให้ WOW!! (PDF) ขวัญใจ วงศ์ช่วย ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
1035 คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python ณัฐวัตร คำภักดี 2018 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
1036 การเขียนโปรแกรมภาษา Python พจน์ สง่ากอง,ปิยะ นากสงค์ 2018 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
1037 The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness Andy Puddicombe 2016 หอสมุดฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
1038 Big Data in Medical Image Processing R. Suganya, S. Rajaram, A. Sheik Abdullah January 2018 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
1039 แสนพยศ เล่ม 4 Xi Zi Qing เขียน 2559 ส่งต่อห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1040 แสนพยศ เล่ม 5 Xi Zi Qing เขียน 2559 ส่งต่อห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1041 Joint Mobilization/Manipulation James H Clark มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1042 Digital Image Processing Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods 2017 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์กำลังดำเนินการจัดซื้อ
1043 Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM Sharon E. Straus MD, Paul Glasziou MRCGP FRACGP PhD, W. Scott Richardson MD, R. Brian Haynes MD 2018 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1044 Buck's 2019 ICD-10-CM Physician Edition Elsevier Copyright: 2019 ส่งต่อห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1045 Data Visualization A Guide to Visual Storytelling for Libraries Lauren Magnuson 2016 หอสมุดฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
1046 Intrapreneuring in Action: A Handbook for Business Innovation Gifford Pinchot and Ron Pellman Download Fulltext
1047 Handbook of Research on Intrapreneurship and Organizational Sustainability in Smes Rafael Perez-Uribe and Carlos Salcedo-Perez and David Ocampo-Guzman ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการจัดซื้อ
1048 คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Bryan A. Garner 2019
1049 The Essentials 10 สุดยอดหลักบริหาร John P. Kotter, Michael E. Porter 2018
1050 Antibodies: A Laboratory Manual, Second edition Edward A. Greenfield 2014